توسعه و عمران آرمان جهان پیشرو

موسس: مجید سیاری

توسعه و عمران آرمان جهان پیشرو موسسه مشاوره ای و امکان سنجی و ساخت شهرک های دانشگاهی