مجتمع کشت و صنعت نوبر سبز

موسس: مهدی حدادی

مجتمع کشت و صنعت نوبر سبز