شرکت صنایع غذایی ریحان و لیمو

موسس: شکوه السادات هاشمی

شرکت صنایع غذایی ریحان و لیمو تولید انواع سالاد