شرکت توره شیمی پارس

موسس: شکوه السادات هاشمی

شرکت توره شیمی پارس تولید کننده حشره کش های امحاء