شرکت مهندسی بکتل ایران

موسس: سیده فاطمه مقیمی

شرکت مهندسی بکتل ایران