شرکت هگزان

موسس: علی اصغر جهانگیری

شرکت هگزان تولیدکننده محصولات شونده و بهداشتی