مجموعه شرکت های سیبن

موسس: علی اصغر جهانگیری

مجموعه شرکت های سیبن تولیدکننده محصولات آرایشی و بهداشتی