شرکت تولیدی کیمیای ایران

موسس: علی نقیب

شرکت تولیدی کیمیای ایران