صنایع پیشرفت و پخت

موسس: مهدی خان محمدی

صنایع پیشرفت و پخت طراح و سازنده انواع ماشین آلات نان های حجیم و نیمه حجیم