گروه صنعتی ظریف مصور

موسس: علی محمد رجالی

گروه صنعتی ظریف مصور شامل 10 شرکت زیر مجموعه