شرکت فرش نگین مشهد

موسس: رضا حمیدی

شرکت فرش نگین مشهد تولید انواع فرش ماشینی